Privacy

Privacyverklaring aanmeldingen en inschrijvingen
Gemeentelijke Basisschool De Klimboom

 1. Algemeen privacybeleid
 2. Tot wie kunt u zich wenden met vragen?
 3. Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?
 4. Welke personen of categorieën van personen kunnen uw gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)?
 5. Hoe worden uw persoonsgegevens ingezameld?
 6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
 7. Wat zijn uw rechten?
  1. Recht op intrekken toestemming
  2. Recht op indienen klacht bij toezichthoudende autoriteit
 8. Op basis waarvan mogen wij uw gegevens verwerken?

1. Algemeen privacybeleid

U kan het algemeen privacybeleid van Gemeentelijke Basisschool De Klimboom consulteren via: https://www.gbsdeklimboom.be/privacy

Hieronder zetten we meer specifiek uiteen voor welke doeleinden uw gegevens via deze toepassing worden gebruikt en welke partijen toegang hebben tot uw gegevens.

2. Tot wie kunt u zich wenden met vragen?

Het gemeentebestuur Kraainem is de verwerkingsverantwoordelijke. De individuele ambtenaar die uw persoonsgegevens verwerkt wordt – in de betekenis van de GDPR – niet beschouwd als verantwoordelijke.

Met vragen over het gevoerde privacybeleid en de genomen maatregelen kunt u terecht bij de algemeen directeur via het e-mailadres secretariaat@gbsdeklimboom.be en/of bij onze functionaris voor de gegevensbescherming via het e-mailadres privacy@kraainem.be

3. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

De gegevens die u via deze website verstrekt worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor u ze ingeeft, namelijk het inschrijven van uw kind in onze school.

Door u te registreren in deze toepassing geeft u toestemming om uw gegevens te verwerken voor het doeleinde waarvoor u gekozen hebt. Het bestuur en haar verwerker BDWM garanderen dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden verwerkt zonder dat u hier voor heeft gekozen.

Het gebruik van één toepassing laat u en ons wel toe om efficiënt te werken. U moet slechts één keer uw basisgegevens ingeven waarna u van verschillende mogelijkheden (doeleinden) gebruik kan maken.

4. Welke personen of categorieën van personen kunnen uw gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)?

De personeelsleden van de school kunnen uw gegevens inkijken, alsook de verwerker m.n. BDWM.

De ons bestuur stelt met deze verwerker een “verwerkingsovereenkomst” op, overeenkomstig de bepalingen van de GDPR/AVG.

5. Hoe worden uw persoonsgegevens ingezameld?

U geeft zelf uw gegevens in, in de desbetreffende velden.

6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien de archiefwetgeving ons hiertoe verplicht.

7. Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om inzage te krijgen tot de gegevens die wij over u verwerken. Hiervoor kan u de algemeen directeur secretariaat@gbsdeklimboom.be of de functionaris voor gegevensbescherming privacy@kraainem.be contacteren.
U heeft volgens de privacywetgeving het recht om :

 • gegevens over u te (laten) verbeteren (rectificatie)
 • uw gegevens te (laten) wissen
 • de verwerking van uw gegevens te beperken
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens
 • uw gegevens op te vragen in een leesbaar bestand om zo deze gegevens over te dragen naar een andere instantie (recht op gegevensoverdraagbaarheid)

Recht op intrekken toestemming

U heeft steeds het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, indien de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op uw toestemming. De gegevens verwerkt in de periode waarin u uw toestemming heeft verleend, blijven rechtmatig verwerkt.

Recht op indienen klachten bij toezichthoudende autoriteit

Als je het niet eens bent met de verwerking van jouw gegevens, of je hebt inbreuken vastgesteld kan je je wenden tot de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens of de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Vlaamse Toezichtcommissie Gegevensbeschermingsautoriteit

Koning Albert II-laan nr. 15, 1210 Brussel Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

contact(at)toezichtcommissie.be contact(at)apd-gba.be

Link naar klachtenprocedure VTC

Link naar klachtenprocedure GBA

8. Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens

Door een account aan te maken geeft u uw toestemming om uw gegevens te verwerken voor de bovenvermelde doeleinden. Uw gegevens invullen is een actieve handeling, u kan er evengoed voor kiezen om u niet te registreren binnen deze site.